Follow Pitt Marvel to join the conversation.

When you follow Pitt Marvel, you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

Pitt Marvel

Sant Feliu De Guíxols, Spain

Pitt Marvel es forma el gener del 2010 a Sant Feliu de Guíxols. El febrer de 2011 incorporen al grup en Victor (ex-component de The Unfinished Sympathy) com a guitarra rítmica. És el mateix Victor qui s'encarrega d'enregistrar el seu primer àlbum als Ultramarinos Costa Brava, el qual és editat a través de la discogràfica Picap.

Recent Supporters